Tærskelværdier

Tærskelværdier er betydelige for virksomheder som leverer til det offentlige. De består nemlig af de beløbsgrænser der fastsætter rammerne for, hvilke regler en offentlig kontrakt omfattes af. Beløbet beregnes af hele kontraktsummen eller varekøbets værdi.

Hvert andet år regulerer Europa-Kommissionen tærskelværdierne i medlemslandenes valuta, som fastsættes på baggrund af de to foregående års kursudvikling. De nye forordningerne trådte i kraft den 1. januar 2022, og er gældende for år 2022-2023.

Gældende tærskelværdier

Når offentlige myndigheder skal foretage et indkøb, må det vurderes om kontrakten overstiger de gældende tærskelværdier. Såfremt den samlede kontraktsum for en opgave er højere end tærskelværdien, skal opgaven sendes i udbud – og dermed bekendtgøres offentligt. Hvis den samlede kontraktsum for en opgave er lavere end tærskelværdien, skal den som udgangspunkt ikke sendes i udbud. Nedenstående er de gældende tærkselværider for 2022-2023.

Ordregivers direktiv

Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på at der eksisterer forskellige tærskelværdier, hvor disse er afhængige af den offentlige ordregivers direktiv. Derfor vil man som tilbudsgiver kunne opleve at visse opgaver, herunder bestemt af deres størrelse, for nogen ordregivere vil blive annonceret, mens det ikke gør sig gældende for andre. De forskellige tærskelværdier omfatter blandt andet udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvars- og sikkerhedsdirektivet.

Beregning af kontrakt

Før en kontrakt sendes i udbud, må ordregiver vurdere værdien af den samlede kontraktsum. Denne værdi er altså baseret på ordregivers skøn over hvad kontraktværdien forlyder på det givne tidspunkt hvor udbudsbekendtgørelsen udstedes. Hvis kontrakten senere viser sig at være dyrere end først antaget, og altså større end tærskelværdien, vil kontrakten fortsat ikke være udbudspligtig. Dette gør sig dog kun gældende, hvis det sagligt vurderes, at kontraktværdien ikke oversteg tærskelværdien ved selve kontraktindgåelsen.
Værdien af kontrakten fastsættes efter de anslåede samlede omkostninger ved produktet / ydelsen. Ligeledes er beregningen fastsat til 48 måneder, med undtagelse af hvis aftalen er gældende for en kortere periode. Ved tilfælde af at perioden er kortere, beregnes omkostninger ud for den periode som aftalen forventes at skulle gælde. Alle former for optioner og forlængelser af kontrakten, medregnes i kontraktværdien.

Bekendtgørelser af udbud

Når det offentlige foretager indkøb for mere end de gældende tærskelværdier, annonceres dette via offentlige bekendtgørelser.

Forhåndsmeddelelse: En bekendtgørelse der anvendes af den offentlige ordregiver til at informere markedet om et kommende udbud.

Udbudsbekendtgørelse: Igangsætter af selve udbudsprocessen. Indeholder generelle oplysninger af opgaven. Herunder udbudsformen, egnethedskrav, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, tidsfrister m.v.

Udbudsplaner: Angiver hvilke udbud, ordregiver planlægger at gennemføre indenfor en nærmere afgrænset periode.

Annullering: Ordregiver har ret til at annullere et udbud helt frem til kontraktindgåelse, og er på sådan vis ikke forpligtet til at indgå samarbejde og kontrakt. Annulleringen skal overholde det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og således være sagligt begrundet.

Indkøb under tærskelværdi

Hvis en offentlig ordregiver skal udbyde opgaver under tærskelværdien, eksisterer der forskellige regler alt efter om opgaven er med eller uden klar grænseoverskridende interesse. Disse er som følger: 

Indkøb under tærskelværdien med klar grænseoverskridende interesse 
  • Ordregiver har pligt til at annoncere opgaven på udbud.dk. Indholdet af annonceringen skal overholde udbud.dk’s standardformular, herunder beskrivelse af opgaven, kontaktoplysninger, tilbudsfrist, evt. ansøgningsfrist, ordregivers adresse samt kriterier for tildeling.
  • Ordregiver har ret til at tilrettelægge fremgangsmåden for det enkelte udbud i overensstemmelse med de generelle EU-principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Derfor skal ordregiver offentliggøre hvilken fremgangsmåde der anvendes.
  • Der forefindes ingen krav om udarbejdelse af udbudsmateriale med detaljerede beskrivelser for den udbudte ydelse. Dog skal det være muligt for tilbudsgiverne at kunne fastslå indholdet af den udbudte ydelse. Det skal være muligt at kunne identificere indkøbets centrale elementer, herunder mindstekrav samt kriterier for delingen.
  • Der gælder ingen specifikke minimumstidsfrister. Dog skal fristerne for ansøgning om deltagelse eller afgivelse af tilbud være passende.
  • Ordregiver skal skriftligt underrette de tilbudsgivere som har givet tilbud, om hvilken beslutning ordregiver har truffet om tildelingen. Ligeledes er ordregiver forpligtet til at give en begrundelse for tildelingen, hvis der anmodes herom. 
 

Indkøb under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse

Indkøb under 500.00 kr:

  • Ingen særlige forpligtelser. Forvaltningsmyndighederne skal iagttage forvaltningsretlige principper. § 193, stk. 5

Indkøb over 500.000 kr, men fortsat under tærskelværdierne:

  • Indkøb skal foregå på markedsmæssige vilkår. Udbudsloven foreskriver tre fremgangsmåder der skal sikre, at indkøbet sker på markedsvilkår:

1) Markedsafdækning, benchmarkundersøgelser, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder eller erfaringer fra tidligere indkøb.

2) Indhenter to eller flere tilbud.

3) Annoncerer på ordregivers hjemmeside eller udbud.dk. Hvis annonceringen sker på ordregivers egen hjemmeside, er der ingen formkrav til, hvordan annonceringen skal udformes. Ved annoncering på udbud.dk, skal denne opfylde den fastsatte standardformular.

  • Der er ikke nogen gældende formkrav til ordregivers opfordring til at afgive tilbud. Dette kan således afgives mundtligt. Det kan dog være hensigtsmæssigt at der udarbejdes en ensrettet opfordringsskrivelse der indeholder en beskrivelse af anskaffelsen samt. evt. tildelingskriterier og mindstekrav.
 
 
 
 

Vil du høre mere om tærskelværdier?