Offentlige indkøb

Det offentlige køber hvert år ind for næsten 300 mia. kr. Det er således for mange private virksomheder et stort og attraktivt marked til salg af produkter og ydelser, hvorfor det kan det være gunstigt for disse at få indsigt i de mange offentlige opgaver.

www.udbud.dk er de danske offentlige udbud samlet ét sted, så leverandører lettere kan finde de offentlige opgaver. Samtidigt gør udbud.dk det lettere for ordregiverne at håndtere indkøbsprocessen.

Vores specialister bygger bro mellem virksomheder og offentlige myndigheder gennem udbud og samarbejde

Principper for offentlige indkøb og udbud

Ved offentlige indkøb og udbud skal ordregiver altid overholde de generelle EU-retlige principper. Den eneste undtagelse er de tilfælde, hvor der købes ind under tærskelværdierne, og hvor tilbudsgivere i andre EU-lande ikke formodes at ville byde på opgaven. De generelle EU-retlige principper omfatter ligebehandling, proportionalitet og gennemsigtighed:

 • Ligebehandlingsprincippet
  Ligebehandlingsprincippet handler om udbyderens saglige ageren i udbudsprocessen. Princippet påbyder at der ikke må ske forskelsbehandling imellem ansøgere og tilbudsgivere, med mindre dette er sagligt begrundet. Det vil sige, at ordregiver har en forpligtelse til at ensartede forhold ikke behandles forskelligt, og at forskellige forhold ikke behandles ensartet. Princippet skal tænkes ind i alle led af udbudsprocessen. Ordregiver skal således fx overveje sine formuleringer i udbudsmaterialet for at undgå forhindre nogen i at deltage derigennem.

 

 • Diskriminationsprincippet
  Hvor ligebehandlingsprincippet handler om at forebygge forskelsbehandling i alle former, indeholder diskriminationsprincippet et forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet. Princippet indeholder forbud mod direkte, indirekte og omvendt diskrimination. Direkte diskrimination foreligger når et udbud indeholder bestemmelser, som kun gælder for udlændinge og dermed ikke for nationale tilbudsgivere. Indirekte diskrimination vil i et udbud fremstå som foranstaltninger, som gælder for alle uanset nationalitet, men som i praksis har en væsentlig forskellig betydning for henholdsvis nationale og udenlandske tilbudsgivere. Forbuddet mod omvendt diskrimination forbyder, at danske ordregivere diskriminerer danske virksomheder på grund af nationalitet.

 

 • Proportionalitetsprincippet
  Ordregiver er forpligtet til at gennemføre udbuddet på en proportionel måde, og indebærer at ordregiver kun kan stille krav til ansøgere og tilbudsgivere, som står i rimeligt forhold til den udbudte kontrakt. Der må således ikke stilles krav, som overstiger det nødvendige for at imødekomme ordregivers behov. Princippet gælder samtlige krav, som ordregiver stiller, det vil sige i forhold til alt fra tidsfrist for aflevering, deltagernes egnethed og krav til indkøbet.

 

 • Gennemsigtighedsprincippet
  Gennemsigtighedsprincippet har til formål at sikre, at ligebehandlingsprincippet overholdes. Det indebærer, at der skal være offentlig åbenhed omkring om selve udbuddet, så det er muligt for tilbudsgiverne at tilkendegive interesse i at levere det udbudte indkøb. Princippet om gennemsigtighed gælder i alle faser af udbuddet og betyder i praksis blandt andet, at ordregiver på forhånd skal beskrive hele kontraktens genstand i udbudsmaterialet og efterfølgende skal handle efter beskrivelserne i udbudsmaterialet.

Vil du høre mere om offentlige indkøb