Offentlige udbud

Ved offentlige udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud. Offentlige udbud er den mest udbredte form for udbud, og anvendes ofte af den offentlige sektor ved indkøb af varer eller ydelser hos den private sektor. Da alle med interesse for udbuddet kan afgive tilbud, er det også den udbudsform, der er med størst konkurrence og deltagelse. Den ordregivende myndighed vurderer virksomhedernes egnethed ud fra de udvælgelseskriterier der er nævnt i udbudsbekendtgørelsen, og inden selve tilbudsevalueringen. Når den ordregivende myndighed har selekteret de bedst egnede tilbudsgivere, vil de respektive tilbud blive evalueret ud fra det angivne tildelingskriterium fra udbudsbekendtgørelsen.

Skal vi hjælpe dig med udbudsrådgivning?

Hvad er udbud med forhandling?

En ordregivende myndighed kan anvende udbud med forhandling for at opnå indsigt i, hvilke løsninger, der reelt findes i markedet. Ved udbud med forhandling, kan ordregiveren på baggrund af indledende tilbud fra tilbudsgiverne, gennemføre forhandlinger med det formål at forbedre tilbuddenes indhold og gøre løsningen bedre og mere attraktiv for ordregiver. Der er visse betingelser forbundet med at anvende udbud med forhandling. Disse inddeles i to kategorier: Betingelser vedrørende anskaffelsens karakter – f.eks. at ordregivers behov forudsætter tilpasning efter tilgængelige løsninger; design og innovative løsninger; anskaffelsens kompleksitet. Og betingelser vedrørende en allerede gennemført eller uafsluttet procedure – f.eks. at ordregiver har modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud.

Hvad er begrænset udbud? 

Begrænset udbud kendetegnes ved, at udbudsproceduren er opdelt i to faser, herunder en ansøgningsfase (prækvalifikationsfase) og en tilbudsfase. Alle interesserede aktører må deltage i ansøgningsfasen. Efter ansøgningsfasen er det kun de prækvalificerede virksomheder, der må afgive et reelt tilbud. Dette er en måde for ordregiver at begrænse antallet af ansøgere på samt sikre bedre udbud med færre omkostninger for både ordregiver og tilbudsgiver. For at sikre tilstrækkelig konkurrence mellem de tilbudsgivende virksomheder, skal ordregiver prækvalificere mindst fem ansøgere.

Hvad er udbudsloven?

Udbudsloven har til formål at regulere procedurerne for offentlige indkøb, således at der gennem en effektiv konkurrence opnås ideal udnyttelse af de offentlige midler. Procedurerne omfatter forskrifterne ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, hvor den anslåede kontraktværdi ekskl. moms svarer til eller er over EU’s tærskelværdier. Sidstnævntes værdi fastsættes hvert andet år.Ydermere, omfatter udbudsloven procedurer og forskrifter ved indkøb af varer og tjenesteydelser der er under EU’s tærskelværdi. Slutvis omhandler loven også andre relaterede bestemmelser vedrørende tilbudsgiver og ordregiver. Udbudsloven er gældende for alle offentlige myndigheder samt offentligretlige organer. Du kan læse mere om udbudsloven ved at klikke her.

Vil du høre mere om udbudsrådgivning?