Offentlige udbud

Ved offentlige udbud kan alle interesserede virksomheder afgive tilbud. Offentlige udbud er den mest udbredte form for udbud, og anvendes ofte af den offentlige sektor ved indkøb af varer eller ydelser hos den private sektor. Da alle med interesse for udbuddet kan afgive tilbud, er det også den udbudsform, der er med størst konkurrence og deltagelse. Den ordregivende myndighed vurderer virksomhedernes egnethed ud fra de udvælgelseskriterier der er nævnt i udbudsbekendtgørelsen, og inden selve tilbudsevalueringen. Når den ordregivende myndighed har selekteret de bedst egnede tilbudsgivere, vil de respektive tilbud blive evalueret ud fra det angivne tildelingskriterium fra udbudsbekendtgørelsen.

Hvad er udbud med forhandling?

En ordregivende myndighed kan anvende udbud med forhandling for at opnå indsigt i, hvilke løsninger, der reelt findes i markedet. Ved udbud med forhandling, kan ordregiveren på baggrund af indledende tilbud fra tilbudsgiverne, gennemføre forhandlinger med formålet at forbedre tilbuddenes indhold og gøre løsningen bedre og mere attraktiv for ordregiver.
Der er visse betingelser forbundet med at anvende udbud med forhandling. Betingelserne inddeles i to kategorier: Betingelser vedr. anskaffelsens karakter – eks. at ordregivers behov forudsætter tilpasning efter tilgængelige løsninger; design og innovative løsninger; anskaffelsens kompleksitet. Og betingelser vedr. en allerede gennemført eller uafsluttet procedure – eks. at ordregiver har modtaget ikke-forskriftsmæssige eller uacceptable tilbud.

Udbudsrådgivning hos Fortem
Rådgivning til offentlige udbud

Hvad er begrænset udbud?

Begrænset udbud kendetegnes ved, at udbudsproceduren er opdelt i to faser. En ansøgningsfase (prækvalifikationsfase) og en tilbudsfase. Alle interesserede aktører må deltage i ansøgningsfasen. Efter ansøgningsfasen er det kun de prækvalificerede virksomheder, som må afgive et reelt tilbud. Det er en måde for ordregiver at begrænse antallet af ansøgere på, og sikre bedre udbud med færre omkostninger for både ordregiver og tilbudsgiver.

For at sikre tilstrækkelig konkurrence mellem de tilbudsgivende virksomheder, skal ordregiver prækvalificere mindst fem ansøgere.

Udbudsrådgivning med afsæt i Bid Value Canvas

Sådan foregår vores review med udgangspunkt i Bid Value Canvas: 

  • Gennemgang af hvert enkelt tilbudsdokument. Hertil vil der indarbejdes konkrete kommentarer, spørgsmål og forslag til ændringer.

     

  • Evaluering af formidlingen af de enkelte tilbudsdokumenter med udgangspunkt i metoden Bid Value Canvas.

     

  • Der foretages en evaluering af formidlingen af de enkelte dokumenter i forhold til evalueringskriterierne.

     

  • FORTEM afleverer tilbudsdokumenterne med konkrete forslag og forbedringer til kunden.
Udbudsrådgivning med afsæt i Bid Value Canvas

Vil du høre mere om udbudsrådgivning?